Zasady przetwarzania danych osobowych panelistów w badaniu Smartfon dla Panelisty („Badanie”)

Niniejsze zasady są stosowane do osób, które przeszły proces rekrutacji do badania i podpisały z nami umowę w ramach badania Smartfon dla Panelisty (pełna treść polityki prywatności znajduje się w podpisanej umowie). Dane osób, które uczestniczą w rekrutacji, ale nie zakwalifikują się do badania przetwarzamy zgodnie z zasadami umieszczonymi w części „A jeśli nie zostanę zrekrutowany?” umieszczonej na końcu tej strony.

Celem Badania jest określenie profilu internautów korzystających z zasobów internetu, tj. odwiedzających strony internetowe, używających aplikacji, w tym statystycznego profilu odbiorców kampanii reklamowych prowadzonych w internecie. Zebrane dane pozwalają na pokazanie statystycznych zbiorczych informacji o użytkownikach badanych treści.

Kto przetwarza dane o mnie?

Administratorem danych osobowych jest Gemius SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, nr KRS 0000041076, kontakt dla Ciebie: mobilepanel@gemius.com.

Jakie dane są przetwarzane?

Dane, które przetwarzamy, to:

 • dane społeczno-demograficzne, takie jak: wiek, płeć, wykształcenie itp. Mogą do nich należeć także dane o zainteresowaniach zakupowych czy też informacje o sposobie użytkowania internetu;
 • identyfikatory online urządzenia i przeglądarki oraz dane techniczne używanego przez Ciebie urządzenia (rozdzielczość ekranu, system operacyjny);
 • dane o stronach internetowych, które odwiedzasz i o zawartości, która jest Ci wyświetlana;
 • dane o Twoich kliknięciach na stronach które odwiedzasz, w tym informacje o Twojej interakcji z wyświetlanymi Ci reklamami;
 • dane o zakupach dokonywanych w internecie, w tym o kupionych przedmiotach, metodach płatności i dostawach;
 • W niektórych sytuacjach prosimy Cię o podanie danych kontaktowych takich jak adres email czy numer telefonu.

Dane kontaktowe wykorzystujemy w celu skontaktowania się z Tobą w związku z realizacją Badania, na przykład w celu zachęcenia Cię do wzięcia udziału w loteriach i konkursach dostarczenia Ci informacji i ciekawostek o nim, do zachęcenia Cię do szerszego udziału w Badaniu , w celu świadczenia Ci pomocy technicznej oraz informowania Cię o wszelkich zmianach w Badaniu.

Jeśli zaprosimy Cię do instalacji oprogramowania i udziału w innym projekcie badawczym wówczas zostaniesz odpowiednio poinformowany o danych zbieranych przez to oprogramowanie.

W jakim celu zbierane są informacje o moim zachowaniu w internecie?

Informacje o Twoim zachowaniu w internecie zbierane są w celu realizacji Badania. Dla uczestników Badania możemy organizować konkursy lub programy lojalnościowe. Wówczas dane osobowe tam zebrane będą wykorzystane tylko w zakresie potrzebnym do realizacji tych części Badania.

Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest realizacja Umowy, którą z nami zawierasz. W rozumieniu art. 159 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego pobieramy także zgodę na przetwarzanie danych lokalizacyjnych, którą wyrażasz podczas procesu rekrutacyjnego przed podpisaniem Umowy.

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?

Dane, o których mówimy, możemy udostępniać naszym podwykonawcom. Twoje dane mogą być także udostępniane firmie, która zleca badanie na danym rynku w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzonych przez nas obliczeń i statystyk. W takiej sytuacji zakres przekazywanych danych jest przez nas zminimalizowany. Udostępniamy dane partnerom biznesowym dla ich celów badawczych i statystycznych zgodnych z celami Projektu. Tym podmiotom udostępniamy dane w postaci uniemożliwiającej jakąkolwiek bezpośrednią czy pośrednią identyfikację Ciebie (stosujemy na przykład zawężenie zakresu danych, szyfrowanie identyfikatorów, zastąpienie części danych pseudonimem i inne środki). Jeśli organizujemy konkursy lub programy lojalnościowe, dane mogą zostać przekazane podmiotom realizującym te zadania.

Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są przez czas realizacji badania w Polsce i po upłynięciu czasu koniecznego do ochrony roszczeń (określonego zgodnie z prawem danego kraju) są anonimizowane.

Jakie są moje prawa?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do:

 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą, w tym dostępu do nich;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami na adres email mobilepanel@gemius.com, na adres pocztowy Administratora danych lub o odwiedzenie strony internetowej Gemius Privacy Tool

Czy muszę udostępniać dane?

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Badaniu. Dodatkowo - jeśli masz zainstalowane oprogramowanie Gemius zbierające pomocnicze informacje i nie chcesz udostępniać danych, odinstaluj to oprogramowanie. Jeśli tego nie zrobisz, dane będą do nas przesyłane.

Czy na podstawie tych danych prognozowane są moje zainteresowania lub inne informacje o mnie?

Nie, nie wykorzystujemy danych do celów profilowania.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać na adres email mobilepanel@gemius.com, na adres pocztowy Administratora danych.
Wyznaczyliśmy także Inspektora Ochrony Danych – Jacka Grabowskiego, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail privacy@gemius.com.
Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie Polityka Prywatności Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt na powyższy adres. Możesz także złożyć formalną skargę do organu ochrony danych osobowych dedykowanego ochronie Twoich danych.

Zmiany zasad przetwarzania danych osobowych panelistów w badaniu Smartfon dla Panelisty

Jeśli wprowadzimy istotną zmianę w niniejszych zasadach, wówczas, w celu ochrony Twoich praw i wolności podejmiemy wszelkie rozsądne wysiłki, by poinformować Cię o takiej zmianie na 14 dni kalendarzowych przed jej wejściem w życie.

A jeśli nie zostanę zrekrutowany?

Do przetwarzania Twoich danych stosowane są powyższe zasady, z poniższymi różnicami:

1. Twoje dane są przetwarzane w celu odbycia procesu rekrutacyjnego oraz ustalenia lub ochrony roszczeń polegających na konieczności rozliczenia się z firmami, które prowadzą dla nas części procesu rekrutacyjnego.
2. Zbieramy tylko te dane, które na określonym etapie rekrutacji są potrzebne. Na przykład na początku znamy Twoje dane kontaktowe, a na późniejszych etapach możesz podać bardziej szczegółowe dane. Tuż przed podpisaniem umowy mamy już komplet danych (wskazany w głównej części dokumentu powyżej).
3. Podstawą prawną jest Twoja zgoda na odbycie rekrutacji oraz nasz uzasadniony interes polegający na konieczności rozliczenia się z firmami, które dla nas prowadzą część procesu rekrutacji.
4. Dane są przetwarzane przez czas prowadzenia rekrutacji, a następnie – dla celów rozliczeń z kontrahentami - do końca półrocza w którym upłynęło 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
5. Danych nie musisz udostępniać – jednak ich nieudostępnienie spowoduje brak możliwości ukończenia procesu rekrutacji.